FC Brabantia
Wij promoten het toerfietsen in de ruimste zin van het woord.
 


VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR 2017.

Alhoewel de algemene ledenvergadering van zondag 19 november redelijk goed werd bezocht, was het aantal aanwezige stemgerechtigde leden toch onvoldoende voor een rechtsgeldige stemming inzake het voorstel voor de nieuwe statuten.
Om dit toch op deze dag af te kunnen handelen werd de vergadering voor de pauze afgesloten, waarna meteen na de pauze een nieuwe vergadering werd geopend verwijzend naar artikel 14 uit de toen nog geldende statuten.

De vergadering werd zoals gewoonlijk geopend door de voorzitter, Jos van Ginneken, waarna de presentielijst voor ondertekening rondging in de vergadering.

Bij agendapunt 2, de notulen van de algemene ledenvergadering van 5 maart 2017, werd één punt gecorrigeerd. De naam van Henk Evers stond onterecht niet als zijnde aanwezig vermeld in de notulen. Hierna werden de notulen unaniem goedgekeurd door de vergadering.

Na dit onderwerp werd Gerard van Gameren bedankt voor zijn inzet als lid van de kascontrole commissie en werd Toon van de Broek benoemd als zijn opvolger.  

Het volgende onderwerp van de agenda, de bestuursverkiezingen, kon vrij snel worden afgehandeld. 
Jos van Ginneken en Gerard Rokx waren beiden aftredend en herkiesbaar. Bij de secretaris waren geen aanmeldingen binnengekomen van tegenkandidaten, waarna beide aftredende bestuursleden unaniem werden herkozen en benoemd voor een periode van 2 jaar.
Jos gaf hierbij wel aan dat dit zijn laatste periode zal zijn en dat er in de tussentijd gezocht zal worden naar een nieuwe voorzitter voor FC Brabantia.

Na de opening van de tweede vergadering werd eerst Wim van der Kraan gehuldigd vanwege zijn 40-jarig jubileum. Wim was verhinderd bij de huldiging van de jubilarissen tijdens de feestmiddag, maar krijgt nu alsnog de zeer verdiende herinnering.

Het volgende onderwerp van de agenda was het voorstel voor de gewijzigde statuten en het gewijzigde huishoudelijke reglement. In de discussie over dit onderwerp werden nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het concept, waarna het voorstel door de vergadering met algemene stemmen werd goedgekeurd. 
FC Brabantia zal, nadat de notariële akte is opgesteld en deze samen met de statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor opname in het handelsregister, weer een vereniging worden met volledige rechtsbevoegdheid.

De huldiging van de clubkampioen(en) werd hierna verzorgd door de voorzitter van de tochtencommissie, Adri van Vlimmeren. Uit de boekhouding van Adri bleek dat Henk Evers en Gerard Rokx de meeste stickers bij elkaar hadden gefietst, waarna zij beiden ex aequo werden gehuldigd als clubkampioen 2017. 


Toon van de Broek heeft aangegeven om, na vele jaren, te gaan stoppen als lid van de tochtencommissie. Hij wordt voor zijn grote verdiensten in deze commissie door de voorzitter bedankt en in de bloemetjes gezet. De lege plaats, ontstaan door het vertrek van Toon,  wordt ingevuld door Anton Verpaalen.


Peter Vlasveld stelt voor om, naast de stickerregistratie, een digitale kilometerregistratie bij te gaan houden op de website. Hierop ontstaat een discussie hoe dit te organiseren. Een pasklaar antwoord is niet het resultaat van de discussie, waarop besloten wordt dit voorstel verder te gaan bespreken in de tochtencommissie en er daarna tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2018 op terug te komen.

De Giel Lambregts veldtoertocht is, op de rondvraag na, het laatste onderwerp van de agenda.
Jos van Ginneken geeft, als voorzitter van de veldtoertocht commissie, aan dat alles is geregeld. Er is echter nog één heikel punt en dat is dat de aspergeboer Nederheide problemen heeft met het feit dat de tocht ook dit jaar weer over zijn land gaat. Hij wil hiervoor een financiële vergoeding.
De vergadering is unaniem van mening dat we hier niet in mee kunnen gaan en besloten wordt om de route zodanig te gaan verleggen dat het land van deze ondernemer wordt vermeden.

Jeroen Achterberg stelt de huidige regeling voor het clubkampioenschap aan de orde tijdens de rondvraag. Er zit een vorm van onevenredigheid in de kansen tussen de A- en de B-rijders. Zowel de A-groep als de B-groep rijden beiden op zaterdag, maar op zondag zijn er alleen clubritten voor de A-groep, wat de B-rijders beperkt in hun kansen om algemeen clubkampioen te worden.
De voorzitter geeft aan dat dit ook is geconstateerd door het bestuur en de tochtencommissie en dat hier een oplossing voor is gevonden wat verder zal worden uitgewerkt. Zodra dit gereed is zal deze oplossing kenbaar worden gemaakt aan de leden.

Anton Verpaalen geeft aan dat, naar aanleiding van een voorstel van Corné Verpaalen, tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering samen met de tochtencommissie, is besloten om een app-groep in het leven te gaan roepen voor gezamenlijke trainingsritten op de woensdagavonden. Dit zullen geen officiële clubritten zijn, welke meetellen voor het clubkampioenschappen, maar hebben uitsluitend het doel om samen te trainen en er leuke ritten van te maken.